Informace pro pacienty/ klienty o zpracování osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

I. Správce osobních údajů

Štěpánka Štěpánková

Ič: 63851121

Sídlo: Pivovarská 3180, Mělník 27601

e-mail:s.stepankova@centrum.cz

tel: 603465052

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

II. Účel/y a zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem

- poskytování zdravotních služeb

- vyúčtování nehrazených zdravotních služeb

- sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám

- organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání a přeobjednání pacientů, klientů)

- vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví

- osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je případný subjekt údajů poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnymi právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. Zdroje osobních údajů

- Osobní sdělení pacienta/ klienta nebo sdělení prostřednictvím objednávky v listinné, emailové či telefonické podobě

- osobní údaje získané v rámci obchodního vztahu ( dodavatel je OSVČ fyzická osoba)

IV. Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování

Adresní a identifikační údaje pacientů/ klientů vedoucí k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů - jméno a příjmení, adresa, email, telefon

U dodavatelů - jméno a příjmení fyzických osob, Ič,DIČ, adresa, telefon, číslo účtu- údaje nezbytné pro plnění smlouvy

V. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je

- splnění naší zákonné povinnosti ( zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)

- splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)

VI. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být:

- poskytovatel zdravotních služeb

- orgány veřejné moci

- osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, 32, 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovány vedle správce také zpracovateli a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

VII. Ochrana zpracování osobních údajů

- zpracování osobních údajů provádí správce sám v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technické i organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, ztrátě nebo k jinému zneužití. Listiny jsou uzamčeny mimo přístup pacientů/ klientů a mobilní telefon je chráněn vstupním heslem.

- nebyl jmenován pověřenec ochrany osobních údajů ani zástupce k plnění povinností ve smyslu GDPR.

VIII. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu V. jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem/ klientem a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem/ klientem přestanete být.

IX. Práva subjektů údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva, týkající se ochrany svých osobních údajů:

- právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům

- právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme

- právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s vyjímkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy jestliže:

- popíráte přesnost osobních údajů a to na dobu potřebnou k možnosti našeho ověření přesnosti osobních údajů

- zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití

- jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

- jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu X., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

- právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytovatel zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (zdravotnická dokumentace), vymazat nesmíme.

- právo na přenositelnost údajů, na Vaši žádost můžeme poskytnout předání Vašich osobních údajů jinému správci, popřípadě je jinému správci předali sami. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb ( zdravotnická dokumentace), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.

- právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Dozorovým úřadem v ČR je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7.

X. Právo vznést námitku proti zpracování

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu V.), máte kdykoli právo vznést proti takovému zpracování námitku na naší adrese uvedené v bodu I. Při vznesení námitky budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné, oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

XI. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby( zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 ods. 2 zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

XII. GDPR a oblast marketingu

V oblasti masérských a rekondičních služeb neprovozuje správce marketing za použití osobních údajů subjektů údajů, nenabízí ani nepřipomíná svoje služby neboť disponuje stálou klientelou.